>
Fa   |   Ar   |   En
   مشخصه‌یابی و بررسی تاثیر بلورینه شدن بر تخلخل موجود در پوشش متشکّل از اکسیدهای فلزی مخلوط آلومینیم/ منیزیم/ تیتانیم  
   
نویسنده انصاری زهرا ,علیزاده مصطفی ,صادق زاده عطار abas
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1393 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:37 -48
چکیده    اخیراً از اکسیدهای فلزی مخلوط به‌دلیل خواص مناسب از جمله مقاومت شیمیایی و پایداری حرارتی بالا، به‌عنوان پوشش‌های مقاوم به خوردگی در کاربردهای بسیاری استفاده شده است. در پژوهش حاضر، پوششی از اکسیدهای فلزی مخلوط آلومینیم/ منیزیم/ تیتانیم به‌روش سُل- ژل و با استفاده از فرایند غوطه‌وری، بر روی آلیاژ آلومینیم سری 1100 اعمال شد و تاثیر نسبت‌های مولی متفاوت و عملیّات حرارتی بر خواص پوشش‌های به‌دست آمده بررسی شد. سپس، به‌منظور بررسی تاثیر بلورینه شدن پوشش‌های ایجاد شده، از آزمون‌های پراش پرتوی ایکس و ریزسختی‌سنجی ویکرز و همچنین، میکروسکپ الکترونی روبشی استفاده شد. رفتار خوردگی نمونه‌ها، با استفاده از آزمون‌های پتانسیل مدار باز (OCP) و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم بررسی شد. نتایج نشان دادند که پوشش‌های سُل- ژل بی‌شکل نسبت به پوشش‌های بلورین، تخلخل کم‌تر و مقاومت به خوردگی بهتری داشته است. سرعت خوردگی نمونه‌های بلورین نسبت به نمونه‌های بی‌شکل با نسبت‌های مولی 5:1:3 و 5:3:4/2 از Al/Mg/Ti ، به‌ترتیب 5 و 13 برابر و درصد تخلخل آن‌ها 17و 27برابر شد.
کلیدواژه پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط آلومینیم/ منیزیم/ تیتانیم ,روش سُل- ژل ,ریزسختی ویکرز ,آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک ,تخلخل
آدرس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته‌ی کرمان, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, استادیار، گروه مهندسی مواد، پژوهشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناآوری پیشرفته‌ی کرمان, ایران, دانشگاه کاشان, استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved