>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر اندازه‌ی دانه بر عمق نفوذ نیتروژن در ساختارهایی از فولاد با اندازه‌ی دانه متفاوت CK45  
   
نویسنده عباسی اول نگار ,فرجام حاجی آقا خدیجه ,آقاجانی حسین
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1393 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:27 -36
چکیده    در این تحقیق، تاثیر اندازهی دانه بر میزان نفوذ نیتروژن در فولاد CK45 بررسی شده است. بهمنظور بهدست آوردن ریزساختار‌هایی از فولاد با اندازهی دانهی مختلف، نمونه‌های تهیه شده از این فولاد در دماها و زمان‌های مختلف تابکاری و نرماله شدند. ریزساختار نمونهها پس از انجام عملیّات حرارتی، با استفاده از میکروسکپ مطالعه شد. اندازهی دانهی نمونه‌ها، با استفاده از نرم افزار کِلمکس (Clemex) اندازهگیری شد. سپس، نمونه‌ها بهروش پلاسمای DC نیتروژندهی شدند و بعد از انجام این عملیّات، دوباره متالوگرافی انجام شد. نمونه‌ها با استفاده از میکروسکپهای نوری و الکترونی روبشی و با انجام آزمون پراش پرتوی ایکس مطالعه شدند. نتایج نشان دادند که یک معادلهی توانی را می‌توان برای تغییرات عمق نفوذ بر حسب چگالی مرز دانه (GBD) پیشنهاد کرد.
کلیدواژه فولاد CK45 ,عملیّات حرارتی ,نیتروژن‌دهی پلاسمایی ,اندازه‌ی دانه ,عمق نفوذ
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند, ایران, دانشگاه تبریز, استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved