>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر فلز روی و عملیّات حرارتی پیرسازی بر مقاومت به خزش فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn  
   
نویسنده یدالهی مهدی ,نامی بهرام ,عابدی امیر
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1392 - دوره : 25 - شماره : 1 - صفحه:1 -14
چکیده    در این تحقیق، تاثیر فلز روی و عملیّات حرارتی پیرسازی بر خواص خزشی فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn بررسی شده است. خواص خزشی با استفاده از روش خزش فروروندگی با فروروندهی استوانهای شکل در محدوده تنش270 MPa < ?_imp < 450 MPa و در دماهای°C 150، °C 175 و °C 200 انجام شد. نتایج نشان دادند که فرایند پیرسازی منجر به ایجاد رسوب‌های Mg2Sn درون دانهها می‌شود و با افزودن فلز روی به آلیاژ پایه‌ی Mg-5%Sn، مقاومت به خزش بهبود می‌یابد. این بهبود مقاومت به خزش به افزایش میزان رسوب‌های Mg2Sn و تغییر جهت‌گیری آن‌ها نسبت داده شد. با محاسبه‌ی انرژی فعّالسازی خزش و توان تنش، مشخص شد که در شرایط این تحقیق، خزش نابجایی کنترل شونده توسط صعود سازوکار غالب در تغییر شکل خزشی هر دو آلیاژ در حالتهای ریختگی و پیر شده بوده است.
کلیدواژه آلیاژ منیزیم- قلع ,خزش فروروندگی ,پیرسازی ,خزش نابجایی کنترل شونده توسط صعود
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved