>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت ماده ی مرکب آلیاژ آلومینیم A356/نیترید بور هگزاگونال و بررسی خواص مکانیکی آن  
   
نویسنده مشرفی فر مسعود ,حکیمی زاد امین
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1392 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:15 -24
چکیده    در این تحقیق، ماده?ی مرکب آلومینیم با ذرات فاز دوّم از جنس نیترید بور هگزاگونال در سه حالت پودر خام، پودر پوشش داده شده با الکترولِسِ نیکل- فسفر و پودر پوشش داده شده با نیکل- فسفر بر روی پودر آلومینیم، ت شد. ذرات پودر توسط هم?زن های متفاوت و با سرعت های چرخش مختلف در مذاب مخلوط شدند. آزمون?های کشش و سختی?سنجی بر روی نمونه?های ماده?ی مرکب انجام شدند و ماده?ی مرکبی با بهترین خواص از میان آن‌ها انتخاب شد. سطح پودرهای آماده سازی شده برای ساخت ماده?ی مرکب، آنالیز عنصری به?وسیله?ی میکروآنالیزور پراش انرژی پرتوی ایکس (EDAX) انجام شد. افزون بر این، سطح پوشش یافته?ی پودر و سطح شکست ماده?ی مرکب به?منظور بررسی وضعیت پودر بعد از پوشش دهی و بعد از قرار گرفتن در زمینه، توسط میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند. بررسی‌های انجام شده نشان دادند که پوشش دهی پودر نیترید بور بر روی ذرات درشت تر از جنس زمینه از پوشش دهی الکترولِس به?تنهایی بر روی پودر موثرتر است. درصد بهینه?ی پودر نیترید بور برای افزودن به مذاب آلومینیم برابر با 6 درصد وزنی به?دست آمد. افزون بر این، هم?زن چهارپرّه با جریان شعاعی برای ساخت کامپوزیت آلومینیم/نیترید بور به?عنوان یک انتخاب مناسب معرفی شد. در نهایت، نشان داده شد که بر خلاف آلیاژ های تک فازی، استحکام کششی مواد مرکب با سختی آن?ها متناسب نیست، به?گونه?ای که با کاهش استحکام کششی، سختی ممکن است افزایش یابد.
کلیدواژه ماده?ی مرکب ,نیترید بور ,آلیاژ آلومینیم A356 ,الکترولِسِ نیکل- فسفر
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved