>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر پوشش آلیاژی بی شکل و نانوبلور نیکل- فسفر با استفاده از روش طرّاحی آزمون تاگوچی و بررسی رفتار حرارتی آن  
   
نویسنده رضازاده لاله ,زند رحیمی مرتضی
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1392 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:69 -78
چکیده    در این تحقیق، پوشش آلیاژی نیکل- فسفر با روش رسوب دهی الکتریکی به?روش جریان مستقیم بر روی فولاد زنگ?نزن 304 ایجاد شد. با استفاده از روش طرّاحی آزمون تاگوچی، تاثیر چگالی جریان، غلظت اسید فسفرو، زمان و pH بر میزان فسفر پوشش بررسی شد. به?منظور تعیین فازهای موجود و اندازه دانه از روش آنالیز تفرق پرتوی X ، بررسی ریزساختار و مُرفولوژی سطح پوشش از میکروسکپ الکترونی SEM ، تعیین اندازه?ی ذرات بلورین در پوشش از میکروسکپ الکترونی TEM و نیز، برای بررسی رفتار حرارتی از روشDSC استفاده شد. نتایج نشان دادند که دمای تغییر ساختار در پوشش محتوی 51/2 درصد وزنی فسفر، برابر با C° 1/409 می?باشد، و این نشان از پایداری بالای حرارتی پوشش است. این دما با افزایش میزان فسفر به C° 328 رسید. افزون بر این، گرمای آزاد شده حین انجام فرایند تبلور با افزایش میزان فسفر، روند صعودی از خود نشان داد.
کلیدواژه پوشش آلیاژی نیکل- فسفر ,روش DSC ,بی?شکل (آمورف) ,رسوب دهی الکتریکی ,تاگوچی
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved