>
Fa   |   Ar   |   En
    تاثیر روش ساخت و متغیرهای آن بر ترکیب فازی، ریزساختار و خواص سرمتهای آلومینیم- آلومینا  
   
نویسنده کلانتر مهدی ,فاضلی لیلا ,مشرفی فر مسعود
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1391 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:78 -88
چکیده    سرمت?ها مواد مرکب زمینه سرامیکی هستند که به?دلیل حضور فاز دوّم فلزی، افزون بر خواص و مزایای یک سرامیک، دارای چقرمگی و مقاومت به شوک حرارتی نیز می?باشند. سرمت?های پایه آلومینا، به?دلیل پایداری حرارتی و شیمیایی و مقاومت به سایش بالا، گسترش بیش?تری یافته?اند. در این تحقیق، تاثیر متغیرهای فرایند ساخت سرمتِ آلومینیم- آلومینا به دو روش درجا و متالورژی پودر (با استفاده از محیط معمولی با لایه?ی محافظ از کُک و آلومینا) بر ریزساختار (به?کمک SEM)، ترکیب فازی (با آزمون XRD) و خواصی مانند سختی، استحکام، چقرمگی و چگالی نسبی ارزیابی شده است. از روش DTA برای بررسی نقش محیط و دما بر پدیده?ی اکسایش و تغییرات فازی در اکسید آلومینیم استفاده شد. نتایج بررسی?های DTA نشان دادند که در سرمت 30%Al-Al2O3 و در دمای بالاتر از C°500، پیک?های گرمازا مربوط به اکسایش و در دمای C°1100 پیک گرماگیر مربوط به تبلور اکسید آلومینیم بی?شکل که با اکسایش آلومینیم شکل گرفته است، ظاهر می?شود. نتایج آزمون XRD نشان دادند که پیک?های مربوط به فاز فلزی آلومینیم در نمونه?های تف?جوشی شده با استفاده از لایه?ی محافظ، کمی ضعیف?تر از این پیک?ها در شرایط استفاده از محیط آرگون می?باشند. نتایج مربوط به اندازه?گیری خواص و مطالعات ریزساختاری نشان دادند که بهترین خواص مربوط به نمونه?های سرمتِ تهیه شده به?روش درجا می?باشد. برای نمونه?های متالورژی پودر، بهترین شرایط ساخت در دمای تف?جوشی ?C 1550-1500 و با استفاده از 20 درصد فاز فلزی به?دست آمد.
کلیدواژه سرمت پایه آلومینا ,آلومینیم ,تف?جوشی ,خواص مکانیکی
آدرس دانشگاه یزد, دانشیار دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه یزد , ایران, دانشگاه یزد, مربی دانشگاه یزد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved