>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی متغیرهای فرایند جوش کاری TIG پالسی به منظور بهبود خواص مکانیکی اتصالات جوش کاری شده در آلیاژ منیزیم AZ31  
   
نویسنده امیرخانی علیرضا ,ابراهیمی علیرضا ,آذری خسرو شاهی رسول
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1391 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:47 -56
چکیده    در این تحقیق، به منظور بهینه سازی متغیرهای فرایند جوش?کاری TIG پالسی با هدف دست?یابی به خواص مکانیکی بهینه در جوش‌های آلیاژ منیزیمAZ31، از روش طرّاحی آزمایش تاگوچی با آرایه?ی اُرتوگُنال (34)L9 استفاده شد. بر این اساس، متغیرهای اصلی فرایند جوش?کاری TIG پالسی یعنی شدّت جریان بیشینه?ی پالس (Ip)، شدّت جریان کمینه?ی پالس (Ib)، فرکانس پالس (F) و سرعت جوش?کاری (S)، هر یک در سه تراز و در چرخه?ی کاری یکسان بررسی شدند. سپس تاثیر هر یک از متغیرها بر روی استحکام کششی نهایی (UTS) و سختی فلز جوش ارزیابی شد. افزون بر این، روش آنالیز واریانس آرُنا برای انتخاب ترکیب مناسبی از متغیرهای موثر در فرایند جوش?کاری آلیاژ منیزیمAZ31 به? کار گرفته شد. آزمون های تجربی برای تایید نتایج انجام شدند، و نتایج حاصل مطابقت خوبی با نتایج پیش بینی شده?ی بهینه نشان دادند. در نهایت، ریزساختار اتصالات جوش ها با توجه به خواص مکانیکی آن?ها مطالعه شدند.
کلیدواژه جوش?کاری TIG پالسی ,روش تاگوچی ,آلیاژ منیزیم AZ31 ,خواص مکانیکی
آدرس پژوهشگاه مواد و انرژی, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved