>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مشخصّات پوشان بر حفره های داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولیدی به روش ریخته گری با مدل از بین رونده  
   
نویسنده چاره خواه رضا ,امینی عیسی ,خلیل علافی جعفر ,معروفی زهرا
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1391 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:30 -46
چکیده    در این تحقیق، تاثیر مشخصّات پوشان شامل نوع، گران?روی و ضخامت آن بر روی مدل های اسفنجی، دما و زمان خشک شدن مدل های پوشان?دهی شده در کوره?ی خشک کن، بر تشکیل حفره?های داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولید شده به?روش ریخته گری با مدل از بین رونده بررسی شده است. به?منظور پیش بینی حفره?های داخلی در قطعات، مدل?سازی توسط نرم?افزار طرّاحی آزمایش Design-Expert انجام گرفت و در نهایت، مقادیر بهینه?ی هر مشخصه برای کمینه کردن تعداد حفره?ها در قطعات تعیین شدند. نتایج آزمایش ها بیان?گر افزایش حفره?های داخلی با افزایش دمای کوره و کاهش آن?ها با افزایش گران?روی و ضخامت پوشان بودند. این در حالی است که پوشان A دارای حفره?های داخلی بیش?تری نسبت به پوشان B بود. افزون بر این، مشخص شد که در دمای بالای خشک شدن (C° 60) و با افزایش زمان خشک شدن، حفره?های داخلی افزایش و در دمای پایین خشک شدن (C°40) و با افزایش زمان خشک شدن، حفره?های داخلی کاهش می?یابند. از طرف دیگر، در گران?روی بیشینه، حفره?های داخلی با کاهش زمان خشک شدن افزایش یافتند، در حالی?که در گران?روی کمینه، حفره?های داخلی با افزایش زمان خشک شدن بیش?تر شدند.
کلیدواژه ریخته گری با مدل از بین رونده ,بهینه?سازی ,مدل سازی ,حفره?های داخلی ,طرّاحی آزمایش
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز , ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved