>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی پیش عملیات سطحی ذرات نیترید بُر هگزاگونال برای پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر (یادداشت پژوهشی)  
   
نویسنده مشرفی فر مسعود ,حکیمی زاد امین
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1391 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:67 -74
چکیده    ایجاد پوششی از نیکل بر روی سطح ذرات پودری نیترید بُر هگزاگونال می تواند مشکل عدم ترشوندگی آن?ها در ساخت ماده?ی مرکب را برطرف کند. در این پژوهش، با تغییر شرایط در مراحل آماده‌سازی یعنی اکسایش، حساس‌سازی و فعال‌سازی، تاثیر آن?ها بر ایجاد رسوب نیکل بر روی سطح ذرات نیترید بُر بررسی شده است. مطالعات انجام شده با میکروسکپ الکترونی مجهز به EDS و X-Ray map نشان دادند که انجام عملیات آماده‌سازی بر روی ذرات BN نقش بسیار مهمی در نشاندن لایه?ی نیکل بر روی آن?ها دارد. چرخه?ی آماده‌سازی شامل اکسایش در دمای ?C200 به?مدت یک ساعت، حساس‌سازی در محلولی شامل g/Lit SnCl210 و ml/Lit HCl30 به?مدت 15 دقیقه و فعال‌سازی در یک محلول آبی شامل g/Lit PdCl225/0 و ml/Lit HCl30، بهترین شرایط را ایجاد کرد.
کلیدواژه : نیترید بُر هگزاگونال BN(h) ,الکترولس Ni-P ,پیش عملیات
آدرس دانشگاه یزد, نویسنده?ی مسیول: مربی، عضو هیات علمی دانشکده?ی مهندسی معدن و متالورژی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved