>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مقادیر متفاوت zno بر تغییرات ریزساختاری در شیشه‌های آلومینوسیلیکاتی  
   
نویسنده کهربائی زهرا ,ازغندی راد سجاد ,نعیم‌آبادی جواد ,توکلیان اکبری مسعود ,ملازاده سحر ,مزینانی محمد
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1399 - دوره : 32 - شماره : 1 - صفحه:125 -136
چکیده    در تحقیق حاضر تاثیر مقادیر متفاوتzno بر خواص فیزیکی و رفتار تبلور شیشه‌های سیستم sio2-al2-o3p 2o5-caf2-caok2-ona2-oxznoبررسی شده است و تاثیر اکسید روی بر دماهای شیشه‌ای‌شدن و تبلور با استفاده از dtaمطالعه شد. نوع و شدت پیوندها با استفاده از ftir و raman، نوع فازهای متبلورشده به‌کمک xrd و درنهایت ریزسختی شیشه‌ها با آزمون ویکرز مطالعه شد. برای مطالعۀ تاثیر عملیات حرارتی بر دما و نوع فازهای متبلورشده، نمونه‌های تهیه‌شده به‌صورت جداگانه در 2دمای °c 750 و °c 1100 به‌مدت 3ساعت عملیات حرارتی شدند. نتایج dta نشان داد افزایش مقدار اکسید روی تا 3درصد وزنی، منجر به افزایش نسبی دمای تبلور می‌شود. نتایج ftir حاکی از آن بود که اکسید روی تاثیر چشمگیری بر نوع پیوندها در نمونه‌های شیشه‌ایی نداشته است. پس از نرماله‌کردن نتایج میکروسختی ویکرز و ارزیابی این نتایج به‌کمک anova، مشخص شد در مقایسه با نمونۀ بدون افزودنی، نمونه‌های حاوی 1 و 2گرم اکسید روی از سختی بالاتری برخوردارند.
کلیدواژه شیشه – سرامیک، اکسید‌ روی، عملیات حرارتی، میکروسختی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران
پست الکترونیکی mazinani@ferdowsi.um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved