>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش زیرکونیا اعمال شده بر روی سطح فولاد کربنی api5l به عنوان تابعی از شرایط مختلف پخت  
   
نویسنده جعفری مریم ,کلانتر مهدی
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1397 - دوره : 29 - شماره : 2 - صفحه:79 -90
چکیده    در این تحقیق پوشش چهار لایه ای زیرکونیا با استفاده از پیش ماده زیرکونیوم پروپوکساید از طریق فرآیند سلژل بر روی سطح فولاد کربنی api5l اعمال گردید. برای نمونه های گروه اول، بعد از هر لایه پوشش و برای نمونه های گروه دوم پس از اعمال چهار لایه پوشش فرآیند پخت به مدت یک ساعت در دمای مورد نظر انجام گرفت (350، 450 و 550 درجه سانتیگراد). برای تعیین تحولات فیزیکو شیمیایی و تغییرات فازی ایجاد شده در ضمن عملیات حرارتی بر روی ژل بدست آمده از آنالیز حرارتی افتراقی و تفرق اشعه ایکس کمک گرفته شد. برای اطلاع از عوامل یونی و نوع پیوندهای موجود در ژل از آزمون ft-ir و برای مشاهدات ریزساختاری از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. خواص پوشش توسط آزمایشات خوردگی الکتروشیمیایی، میکروسختی و استحکام چسبندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای نمونه های گروه اول در دمای 450 درجه سانتیگراد و برای نمونه های گروه دوم در دمای 550 درجه سانتیگراد ریزساختاری همگن تر و مقاومت به خوردگی بالاتری حاصل می شود. برای هر دو گروه از نمونه ها بالاترین میزان میکروسختی و کمترین میزان استحکام چسبندگی در دمای پخت 550 درجه سانتیگراد حاصل می شود.
کلیدواژه پوشش زیرکونیا، سل ژل، ریزساختار، ترکیب فازی، مقاومت به خوردگی، استحکام چسبندگی
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی معدن و متالورژی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی معدن و متالورژی, گروه مهندسی متالورژی و مواد, ایران
پست الکترونیکی mkalantar@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved