>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تحلیلی عوامل موثر بر مصرف ماهی در شهرهای ساری و مشهد  
   
نویسنده نیکوکار افسانه ,حسین زاده مسعود ,نعمت الهی زهرا
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1396 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:299 -310
چکیده    با توجه به نقش و اهمیت مصرف آبزیان در سلامت جامعه، در این مطالعه عوامل موثر بر مصرف ماهی در دو شهر ساری و مشهد بررسی شده است. به این منظور، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 180 خانوار مشهدی و 120 خانوار ساروی در سال 1394 و با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، مهمترین عوامل موثر بر مصرف ماهی در این دو شهر شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای تعداد افراد زیر 10 سال و منطقه مسکونی بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تاثیر مثبت و معنی دار داشته و عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طبخ آبزیان و سلامت و بهداشت آبزیان بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تاثیر منفی و معنی دار داشته است. در خانوارهای ساروی، متغیرهای تعداد افراد زیر ده سال، تعداد افراد با بیماری خاص، تعداد سالمندان و سطح درآمد، بر مصرف ماهی تاثیر مثبت و معنی دار داشته و سن بر مصرف ماهی تاثیر منفی و معنی دار داشته است. مقایسه عوامل موثر بر مصرف آبزیان در شهرهای مشهد و ساری نشان می دهد، هیچ یک از متغیرهای نامطلوب مرتبط با آبزیان بر مصرف آبزیان خانوارهای ساروی موثر نبوده اند. از آنجا که خانوارهای ساروی (ساحلی) به آبزیان تازه و با قیمت پایین تری نسبت به خانوارهای مشهدی (غیرساحلی) دسترسی دارند؛ این امر در سطح مصرف ماهی این خانوارها تاثیرگذار بوده است. لذا بر اساس نتایج به‌دست آمده، برگزاری کلاس‌های آموزشی طبخ آبزیان برای علاقه مندان و ایجاد بازارچه های آبزیان جهت عرضه انواع آبزیان پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه الگوی لاجیت ترتیبی، ساری، مشهد، مصرف ماهی
آدرس دانشگاه پیام نور, بخش کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل, باشگا پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
   Analytical Comparison of Factors Affecting Fish Consumption in the Cities of Sari and Mashhad  
   
Authors Hosseinzadeh Masoud ,Nematollahi Zahra ,nikoukar afsaneh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved