>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:3


  tick  آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی - صفحه:308-318

  tick  اثر سیاست خرید تضمینی محصول گندم بر ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی دشت ارزوئیه-کرمان - صفحه:217-223

  tick  ارزیابی خسارت های اقتصادی انتقال آب بین حوضه ای بر الگوی کشت و وضعیت درآمدیکشاورزان در حوضه مبدا (مطالعه موردی: انتقال آب الموت رود به دشت قزوین) - صفحه:319-333

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطاییبانک کشاورزی به کشاورزان - صفحه:272-283

  tick  برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای دانه های روغنی در ایران - صفحه:224-241

  tick  برآورد ضریب ریسک گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل موثر بر آن(رویکرد ناپارامتریک) - صفحه:284-293

  tick  بررسی احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله(مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) - صفحه:242-257

  tick  تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده ازالگوی برنامه ریزی آرمانی فازی - صفحه:294-307

  tick  کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه ی استان های کشور در تولید پیاز - صفحه:258-271
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved