>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:2


  tick  ارزیابی نظام های بهره برداری در راستای پایداری فعالیت های زراعی استان مازندران - صفحه:192-203

  tick  برآورد شاخص رضایت مشتری فروشگاه های عرضه مواد غذایی،مطالعه موردی: بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد - صفحه:181-191

  tick  بررسی ساختار بازار و قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنیبراساس رویکرد برسناهان و لئو - صفحه:204-215

  tick  بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساریبا استفاده از نرم افزار لیزرل - صفحه:126-138

  tick  بررسی وضعیت شاخص های پایداری کشاورزی در اثر کاهش یارانه های سوخت (مطالعه موردی دشت قروه) - صفحه:150-158

  tick  سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی - صفحه:169-180

  tick  سنجش عوامل موثر بر انتخاب مصرف کنندگان خیار معمولی، سالم و ارگانیک در شهر اصفهان با استفاده از روش انتخاب تجربی - صفحه:139-149

  tick  عوامل موثر بر شکل گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران(مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) - صفحه:107-115

  tick  کاربرد مدل پروبیت چندگانه درتحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی - صفحه:116-125

  tick  مطالعه کارآیی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان های سقز و دیواندره: کاربرد رهیافت ابرکارآیی - صفحه:159-168
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved