>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و سیاست های دولت بر عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت درایران: رویکرد داده های ترکیبی - صفحه:31-42

  tick  برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی پارک کوهستانی صفه اصفهان(رهیافت هزینه سفر فردی آشکارشده و اظهارشده) - صفحه:20-30

  tick  بررسی اثر انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران - صفحه:55-67

  tick  بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی - صفحه:43-54

  tick  تاثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه - صفحه:86-93

  tick  تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای برتولیدات بخش کشاورزی و منابع آب دردسترس (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد طالقان) - صفحه:68-85

  tick  تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) - صفحه:1-19

  tick  تحلیل و بررسی قرارداد اختیار معامله و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در محصولات کشاورزی - صفحه:94-105
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved