>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:3


  tick  برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک-بعدی - صفحه:322-329

  tick  بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین - صفحه:305-312

  tick  بررسی تاثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران - صفحه:275-283

  tick  بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران - صفحه:347-354

  tick  بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) - صفحه:385-391

  tick  بررسی عوامل موثر بر تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) - صفحه:295-304

  tick  بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازار آتی گوجه‎فرنگی - صفحه:375-384

  tick  تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان منطقه ارزوئیه شهرستان بافت - صفحه:313-321

  tick  رهیافت الگوسازی تلفیقی برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی - صفحه:355-364

  tick  سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک Swot مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:330-338

  tick  کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثرات سیاست های جایگزین قیمت گذاری آب در دشت مشهد - صفحه:284-294

  tick  مطالعه قراردادهای همکاری خانوارهای روستایی در تولید محصولات زراعی دشت فیروزآباد - صفحه:339-346

  tick  پیش بینی ارزش واردات محصولات کشاورزی ایران: مقایسه کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل های اقتصاد سنجی - صفحه:365-374
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved