>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:2


  tick  اثر الگوی کشت بر مصرف آب درامد و فقر روستایی مطالعه موردی : شهرستان کازرون - صفحه:219-226

  tick  اثر سیاست های حمایتی بر مزیت نسبی تولید مهمترین محصولات جالیزی منطقه جیرفت - صفحه:200-211

  tick  ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی - صفحه:192-199

  tick  ارزیابی منافع اقتصادی تحقیق و ترویج ارقام بادام دیرگل در ایران - صفحه:263-274

  tick  انتخاب الگوی مناسب پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران - صفحه:149-160

  tick  برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان - صفحه:237-245

  tick  بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما - صفحه:246-252

  tick  بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص های آن (دوره زمانی 90-1340) - صفحه:227-236

  tick  بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران - صفحه:181-191

  tick  بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی:مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین - صفحه:253-262

  tick  تاثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران - صفحه:172-180

  tick  درونی سازی تاثیرات جانبی برداشت آب از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان مطالعه موردی: محصول گندم - صفحه:161-171

  tick  کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر) - صفحه:212-218

  tick  مقایسه رهیافت های برنامه ریزی چند هدفی قطعی، فازی و امکان: مطالعه موردی بهره برداران استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:133-148
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved