>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:4


  tick  بررس اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزاد سازی تجاری بر تابع واردات گندم ایران - صفحه:526-532

  tick  بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف کنندگان نان در گروه های مختلف درآمدی - صفحه:456-470

  tick  بررسی تاثیر شوک های بهره وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران - صفحه:509-517

  tick  بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع-پشتیبان - صفحه:404-414

  tick  بررسی رابطه توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران - صفحه:496-508

  tick  بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران - صفحه:471-478

  tick  بررسی کارآیی بازار گوشت مرغ در ایران - صفحه:448-455

  tick  بررسی و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی موثر بر خرید گوشت قرمز منجمد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری - صفحه:518-525

  tick  تعیین ارزش اقتصادی زمین و نیروی کار خانوادگی در تولید برنج (مطالعه موردی: شهرستان رشت) - صفحه:433-439

  tick  تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن - صفحه:415-424

  tick  تعیین کننده های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک های ملی (مطالعه موردی پارک تندوره) - صفحه:425-432

  tick  تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان - صفحه:440-447

  tick  فرایند مدیریت دانش تخصصی-کاربردی در حلقه تحقیقات، ترویج و بهره برداران (مطالعه موردی: بخش کشاورزی استان یزد) - صفحه:479-490

  tick  مدیریت تغذیه خاک برای محصول ذرت با استفاده از تئوری بازی ها در منطقه کوشکک استان فارس - صفحه:491-495
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved