>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:1


  tick  الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران - صفحه:23-32

  tick  بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران - صفحه:42-48

  tick  بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر کاهش تولید برنج در شمال: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم - صفحه:107-112

  tick  برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی) - صفحه:120-128

  tick  تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام

  tick  تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) - صفحه:13-22

  tick  تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته - صفحه:99-106

  tick  تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) - صفحه:113-119

  tick  تعیین و ارزیابی سیاست های حمایت از تولیدکنندگان خرما در برنامه های توسعه اقتصادی - صفحه:33-41

  tick  سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری: کاربرد تحلیل مسیر - صفحه:83-90

  tick  عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) - صفحه:59-71

  tick  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن - صفحه:91-98

  tick  عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب مطالعه موردی: باغداران سیب سمیرم و اقلید - صفحه:72-82

  tick  کاربرد نظریه بازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز اترک - صفحه:1-12
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved