>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:2


  tick  انتخاب سیاست زیست‌محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران - صفحه:129-140

  tick  برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان - صفحه:162-168

  tick  برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش کشاورزی ایران - صفحه:239-244

  tick  بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران - صفحه:177-184

  tick  بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعۀ روستاهای همجوار - صفحه:227-238

  tick  بررسی الگوی تجارت محصولات عمده کشاورزی در کشور ایران با استفاده از رویکرد تجارت مجازی نهاده ها (با تأکید بر زمین زراعی و نیروی کار) - صفحه:245-258

  tick  بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران - صفحه:195-204

  tick  بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز : (مطالعه موردی: استان اصفهان) - صفحه:141-150

  tick  بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن - صفحه:205-216

  tick  بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینی - صفحه:185-194

  tick  تحلیل مولفه‌های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس - صفحه:169-176

  tick  تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت - صفحه:259-267

  tick  تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه یزی غیرخطی عدد صحیح - صفحه:217-226

  tick  شناسایی زمینه‌های بکارگیری فناوری اطلاعات (It) توسط آموزشگران در آموزش‌های علمی-کاربردی کشاورزی ومنابع طبیعی - صفحه:151-161
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved