>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:21


  tick  ارزیابی شاخص های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان. مطالعه موردی: شهرساری - صفحه:160-172

  tick  امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول - صفحه:193-212

  tick  بررسی تغییرات ماهانه ی ارتفاع لایه مرزی در شرایط وارونگی های بحرانی. مطالعه موردی: ایستگاه مهرآباد تهران - صفحه:115-124

  tick  بررسی مکانیسم گسترش و شدت کم فشار دریای سرخ - صفحه:77-90

  tick  بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری. مطالعه موردی: شهر خشرودپی - صفحه:103-114

  tick  بررسی و تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات عمومی شهری. مورد مطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب - صفحه:125-140

  tick  تبیین رابطه جمعیت و توسعه پایدار روستایی. مطالعه موردی: شهرستان مشهد - صفحه:27-44

  tick  تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری کشاورزی. مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن - صفحه:13-26

  tick  تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران - صفحه:174-192

  tick  تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی. مطالعه موردی: شهر مریوان - صفحه:91-102

  tick  تحلیل چرخه شهرنشینی در کلان منطقه خراسان - صفحه:61-76

  tick  تعیین ضرایب موثر بر رشد شهری در مدل Sleuth برای شهرستان های علی آباد، رامیان و آزاد شهر - صفحه:1-12

  tick  سنجش نگرش جامعه میزبان به تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی توسعه گردشگری. مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل - صفحه:45-60

  tick  سنجش و ارزیابی رضایتمندی شهروندان از سنجه های پایداری. نمونه موردی: شهر کرمان - صفحه:141-159
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved