>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:28


  tick  ارزیابی مدیریت محلی در مناطق روستایی با شاخصهای حکمروایی مطلوب نمونه موردی: روستاهای توابع شهرستان چناران - صفحه:191-208

  tick  بررسی تاثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید صدرا - صفحه:33-50

  tick  برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری نمونه مورد مطالعه: شهر خرم آباد - صفحه:155-168

  tick  تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار) - صفحه:51-66

  tick  تحلیل نابرابریهای فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر قزوین) - صفحه:133-154

  tick  توسعه پایدار در منطقه خاورمیانه با تاکید برکشور ایران - صفحه:99-114

  tick  سنجش توزیع فضایی مولفه های صنعتی ازنظر برخورداری از سطوح توسعه نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل - صفحه:115-132

  tick  سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان - صفحه:1-18

  tick  سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان - صفحه:209-222

  tick  عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران(نمونه موردی شهر رشت) - صفحه:67-82

  tick  مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک - صفحه:223-236

  tick  مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان - صفحه:19-32

  tick  نقش پیاده‌راه‌سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی: پیاده راه هفده شهریور) - صفحه:83-98

  tick  نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه‌ی مورد مطالعه: شهر تبریز) - صفحه:169-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved