>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات کاربری های شهری بر هویت شهر اسلامی ( محدوده مورد مطالعه :منطقه یک شهر یزد)  
   
نویسنده نوکار بهار ,کرکه آبادی زینب ,ارغان عباس
منبع آمايش جغرافيايي فضا - 1397 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:133 -146
چکیده    شهرهای کشور ایران از لحاظ زمانی و مکانی و شاخص های فرهنگی اجتماعی ، در زمره شهرهای اسلامی قرار میگیرند و شهرها تنها از لحاظ ابعاد کالبدی و وجوه و مولفه های هویت ساز شهرهای اسلامی ( کاربریها، مظاهر معماری و ساختمانی، فعالیتهای شهری، خصوصیات تحرکی ، سیما و منظر شهر و از این قبیل ) در رده های مختلف قرار گرفته و حتی درون هر شهر ، شاهد بافتها و محلات متفاوت از لحاظ دارابودن هویت شهر اسلامی می باشد . لذا در این تحقیق سعی شده که با استفاده ا ز روش توصیفی –تحلیلی به بررسی تاثیرات کاربری های شهری ( مذهبی، فرهنگی، تجاری خدماتی) بر هویت شهر اسلامی و به طور خاص در منطقه یک شهر یزد با توجه به این مساله که در منطقه مورد مطالعه ، بخشهای تاریخی شهر بر اساس بی توجهی و شاید فقدان پاره ای از موارد و هسته های جدید و نوساز به دلیل ضعف در برنامه یزی و طراحی درست و اصولی و همچنین نادیده گرفتن هویت اصیل و دیرینه شهر ، شاهد از بین رفتن هرچه بیشتر و بیشتر هویت شهری و به دنبال آن شکل گیری بافتها و مناطق عاری از هرگونه هویت کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و ... هستند، پرداخته شود . ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل ، نرم افزار gis، برداشت میدانی ، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و با استفاده از آزمون های آماری و روش تحلیل شبکه به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است . نتایج مطالعه نشان میدهد که ، بین تاثیر ویژگیهای کاربری بر هویت شهر اسلامی در منطقه یک، تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بیشترین تاثیر را کاربریهای مذهبی و در ویژگیهای بعد عینی و کمترین تاثیر را کاربریهای فرهنگی و در ویژگیهای بعد ذهنی در منطقه مورد مطالعه داشته اند.
کلیدواژه کاربری های شهری، هویت، شهر اسلامی، منطقه یک شهر یزد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved