>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاه های فقیرنشین شهری با تاکید بر خواسته های ساکنین (مطالعه موردی: محله زینبیه شهر اصفهان)  
   
نویسنده محمدی دوست سلیمان ,مرادی ریزی مرضیه ,خانی زاده محمد علی
منبع آمايش جغرافيايي فضا - 1397 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:147 -166
چکیده    ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و رفع معضلات آن‌ها همواره موردتوجه دولت و مدیریت شهری بوده است. در حال حاضر مناسبترین رویکرد مدیریت شهری، ساماندهی و توانمندسازی اجتماع محلی با تاکید بر مشارکت همه شهروندان بوده که با برنامه ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و تامین و تخصیص منابع مناسب می‌توان آن‌ها را برای توانمندتر شدن هدایت کرد. ازاین‌رو این پژوهش با محور قرار دادن نقش مدیریت شهری در توانمندسازی اجتماعات محلی به ارتقای عملکرد مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی می‌پردازد. روش تحقیق پایان‌نامه حاضر در مرحله ادبیات و مبانی نظری تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری داده مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی است؛ در ادامه با روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته ویژه مسئولین و شهروندان، در بستر مطالعات میدانی، در سطح محله زینبیه اصفهان، اقدام به بررسی و پیمایش شده است.برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار spss 22 و از رویکرد معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار amos 18 استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین مولفه‌های توانمندسازی شامل: اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و مدیریتی همبستگی معنادار برقرار بوده و مولفه مدیریتیحقوقی بیشترین اثر و مولفه اقتصادی کمترین اثر را بر توانمندسازی دارد. عدم توجه کافی مدیریت شهری به مولفه اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی با ضعف در وظایف مدیریت شهری از برنامه‌ریزی تا تخصیص منابع باعث شده است جوابگویی به توانمندسازی محله زینبیه در حال حاضر به‌صورت ضعیف ارزیابی شود و نیازمند در پیش گرفتن راهکارهای جدید برای ارتقای نقش مدیریت شهری در توانمندسازی محله زینبیه است که در پایان راهبردها و سیاست‌های اجرایی مدیریت شهری مورداشاره قرارگرفته است.
کلیدواژه فقر، سکونتگاه غیررسمی، مدیریت شهری، توانمندسازی، اجتماع محلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج, ایران, دانشگاه تهران, ایران, موسسه آموزش عالی آپادانا, ایران
پست الکترونیکی m.khanizadeh@imamreza.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved