>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1389 - دوره:16 - شماره:3


  tick  اثر یک دوره ی تمرین قدرتی بر میزان پیتید مرتبط با ژن کلسی تونین در عضلات تند و کند موش های صحرایی نر - صفحه:25-32

  tick  ارتباط سبک فرزند پروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد - صفحه:33-39

  tick  ارزیابی تأثیردگزامتازون در کاهش ورم و خونمردگی در هفته ی اول بعد از اعمال جراحی بینی - صفحه:40-45

  tick  بررسی اثر عصاره ی آبی دانه تمبر هندی بر زمان واکنش دم و میزان Dhea سرم در موش های صحرایی نر تغذیه شده با فروکتوز - صفحه:71-76

  tick  بررسی اثر پودر سیاه دانه بر افزایش بیگانه خواری مونوسیت ها در خوکچه ی هندی - صفحه:55-63

  tick  رابطه ی خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران - صفحه:46-54

  tick  مقایسه ی اثر داروی مورفین تزریقی با بوپرنورفین زیرزبانی در میزان بهبودی درد پس از عمل جراحی دیسک ستون فقرات لومیار - صفحه:20-24

  tick  مقایسه ی پذیرش محلول الکلی و صابون جهت بهداشت دست در پرستاران شاغل در مراکز درمانی گناباد در سال 1388 - صفحه:64-70

  tick  ژنتیک مولکولی و ژن درمانی در سرطان تخمدان - صفحه:5-19
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved