>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1388 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثر میلتوفوسین بر مرگ سلولی انگل لیشمانیا اینفانتوم - صفحه:13-20

  tick  بار بیماری های کودکان 14-0 سال در ایران - صفحه:77-84

  tick  باورهای خودکار آمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی - صفحه:70-76

  tick  بررسی الگوی لیپیدی سرم و شیوع اختلالات آن در بالغین شهر گناباد در سال 1387 - صفحه:57-62

  tick  بررسی تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر دوز مصرفی داروهای ضد تهوع و استفراغ در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی - صفحه:5-12

  tick  بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در زمینه ی خوددرمانی - صفحه:27-35

  tick  بررسی تأثیر مصرف تخم مرغ معمولی بر روی لیپید پروفایل سرم - صفحه:21-26

  tick  تمایز بین دو سازه ی کنترلی: کاربردی از نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده برای پرهیز از سوء مصرف مواد مخدر درنوجوانان - صفحه:36-44

  tick  شب ادراری کودکان در شش سالگی و عوامل مرتبط با آن - صفحه:63-69

  tick  طراحی و ساخت پلاسمید حاوی مبداء همانندسازی میتوکندری و ارزیابی تکثیر آن در رده ی سلولی انسان - صفحه:45-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved