>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی کس: رویکردی شناختی  
   
نویسنده علی آقایی صمد ,آقایی وحید ,محمدی بلبلان آباد صادق ,دست گشاده عادل
منبع نقد، تحليل و زيبايي شناسي متون - 1399 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:133 -151
چکیده    در این جستار نگارنده قصد دارد براساس رویکرد شناختی انواع مجازهای مفهومی را در زبان کُردی بررسی نماید. داده های پژوهشِ حاضر، اشعار موجود در کتاب اینک دختری سرزمین من است (2011)، سرودة شیرکو بی کس شاعر معاصر کُرد می باشند. پرسش های اصلی پژوهش عبارتند از؛ استفاده از کدام نوع از مجازهای مفهومی در زبان کُردی بیشتر رایج می باشد و آیا مجازهای مورد استفاده در زبان کُردی منطبق بر نظریة مجازهای مفهومی در دیدگاه شناختی هستند. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریات لیکاف و جانسون (1980) و کووچش (2010)، به روش کیفی صورت گرفته است و گردآوری داده ها به شیوة کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از انواع مختلف مجازهای مفهومی در کلام و فرهنگ مردمان کُرد در کنار سایر ساز وکارهای شناختی پدیده ای بارز می باشد، که در این میان مجازهای «جزء به کل» و «ظرف به جای مظروف»، دارای بیشترین بسامد تکرار هستند. از دیگر دستاوردهای پژوهش می توان به این مطلب اشاره کرد که مجازهای به کار رفته در این اشعار و به تبع آن مجازهای روزمرة مورد استفاده در زبان کُردی کاملاً منطبق بر نظریة مجازهای مفهومی لیکاف، جانسون و کووچش هستند.
کلیدواژه زبان شناسی شناختی ,معنی شناسی شناختی ,مجاز مفهومی ,زبان کُردی ,شیرکو بی کس
آدرس وزارت آموزش و پرورش آذربایجان غربی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج, گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی, ایران
پست الکترونیکی adastgoshadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved