>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و برآورد تغییرات کیفیت آب با استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی و نرم‌افزار تحقیقاتی توسعه‌یافته (بررسی موردی: رودخانه پیربازار)  
   
نویسنده حمامی مجید ,میرباقری احمد ,برقعی مهدی ,عباسپور مجید
منبع علوم محيطي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:153 -172
چکیده    سابقه و هدف: رودخانه ها از مهمترین منابع آبی و اکوسیستم‌های مهم و آسیب‌‌پذیر داخل خشکی به حساب می‌‌آیند. امروزه به علت مصرف بی‌‌رویه آب و آلوده شدن آب رودخانه‌‌‌ها توسط منابع غیرطبیعی و انسانی، کیفیت این نوع منابع آبی تهدید شده است. رودخانه پیربازار و تالاب انزلی در دو دهه گذشته دچار یوتروفیکاسیون شدید شده است؛ به همین دلیل ارزیابی و برآورد تغییرات کیفیت آب مصب رودخانه اصلی تغذیه‌کننده تالاب انزلی (رودخانه پیربازار)، در اولویت قرار دارد.  مواد و روش‌ها: این پژوهش وضعیت یوتریفیکاسیون و پیش‌بینی تغییرات زمانیمکانی غلظت مواد مغذی مانند آمونیاک نیتروژن (nh3n)، نیترات (no3n) یا به‌طورکلی نیتروژن کل (tn)، فسفر (po43) و یا tp، اکسیژن محلول (do) را در رودخانه پیربازار بررسی و ارزیابی می‌کند. نمونه‌گیری از 10 نقطه حوضه آبریز طی مدت 18 ماه از دی 1393 تا پایان خرداد 1395 انجام شد. هدف این پژوهش تهیه نقشه پهنه‌بندی و برآورد دقیق وضعیت پارامترهای کیفی موجود و آینده حوضه آبی با استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی و نرم‌افزار تحقیقاتی توسعه‌یافته توسط نگارندگان و بهره‌گیری از پنج روش درون‌یابی کریجینگ، اسپلاس، رگرسیون چندجمله‌ای، عکس فاصله، چندجمله‌ای موضعی و انتخاب روش بهینه است. انتخاب بهترین روش با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل و بر اساس معیار ارزیابی جذر میانگین مجموع مربعات خطا (rmse) صورت گرفت. p dir=rtl>  نتایج و بحث:  نتایج نشان داد که در این حوضه آبریز روش رگرسیون چندجمله‌ای مرتبه 2 (با میانگین 2075/0 rmse =  برای نیتروژن کل و 1475/0rmse =  برای فسفر کل) برای برآورد غلظت نیترات و فسفات در حوضه آبریز، بهترین روش بوده و روش چندجمله‌ای موضعی با توان 10 از مرتبه 3 (با میانگین 331/0rmse = برای نیتروژن کل و 22/0rmse = برای فسفر کل)  بدترین روش در مقایسه با سایر روش‌ها است. برای تهیه نقشه پهنه‌بندی، ابتداء نقشه‌های ماهانه و سپس نقشه‌های فصلی توزیع مکانی غلظت نیترات و فسفات ایجاد شدند و تغییرات زمانی (فصلی) مواد مغذی در دهانه ورودی به تالاب (مصب رودخانه پیربازار) بیان شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت مواد مغذی آب رودخانه پیربازار (616/0 میلی‌گرم در لیتر برای نیتروژن کل و 325/0 میلی‌گرم در لیتر برای فسفر کل)، طبق دستورعمل اروپایی 80/778/eec و استاندارد oecd بالاتر از حد مجاز هستند (حد مجاز این ماده در حالت عادی و در بیشتر آب‌های شیرین 1/0 تا 5/0 میلی‌گرم در لیتر برای نیتروژن کل و 01/0 تا 1/0 میلی‌گرم در لیتر برای فسفر کل است). همچنین طبق نتایج به‌دست‌آمده از این نرم‌افزار، متوسط نسبت نیتروژن کل به فسفر کل (tn/tp) در ورودی تالاب، ماکزیمم مقدار (7/33) بوده که بالاتر از حد مجاز 16 است. بنابراین آب منطقه در شرایط نوع یوتروفیک پیشرفته و بحرانی قرار دارد. با توجه به مقدار مثبت و بالای ضریب همبستگی برای فسفر کل و نیتروژن کل که بین 87/0 تا 918/0 (میانگین 894/0) به دست آمد، می‌توان استدلال کرد که فسفر و نیتروژن در این حوضه آبی به احتمال زیاد دارای منشاء یکسان و مشترکی هستند؛ ضمن اینکه مقدار ضریب عملکرد نیز بین 187/0 تا 721/0 متغیر بوده که به ترتیب برای نیترات و فسفات بهترین عملکرد را نشان داده است. p dir=rtl>  نتیجه‌گیری: با استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی و بهره‌گیری از تکنیک بهترین روش درون‌یابی می‌توان تغییرات پارامترهای کیفیت آب را با دقت زیاد ارزیابی و برآورد کرد. پیش‌بینی‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد متوسط غلظت سالیانه آمونیوم، نیترات، نیتریت، فسفات و املاح محلول در آب رودخانه پیربازار در سال 1400 و 1410 به ترتیب حدود 2/1%، 2/3%، 32%، 5%، 7%  و 4/3%، 9%، 87%، 14%، 5/16%  نسبت به وضعیت کنونی، افزایش رشد خواهند داشت که در نوع خود یک یافته جدید محسوب می‌شود که در مدیریت کیفی حوضه آبریز یک نوآوری قابل اعتماد است.
کلیدواژه تغییرات فصلی- روشهای درون و برونیابی- روش اعتبارسنجی- جذر مجموع مربعات خطا- رودخانه پیربازار.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده محیط زیست و انرژی, گروه مهندسی محیط زیست, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده محیط زیست و انرژی, گروه مهندسی محیط زیست, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده محیط زیست و انرژی, گروه مهندسی محیط زیست, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده محیط زیست و انرژی, گروه مهندسی محیط زیست, ایران
 
   Evaluation and estimation of changes in water quality using zoning map and researchersdeveloped software (Case study: PirBazar River)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved