>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فونستیک مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae) در شیراز و حومه  
   
نویسنده ترابی روشنک ,پاشایی راد شاهرخ ,شکری محمدرضا
منبع علوم محيطي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:75 -92
چکیده    سابقه هدف: مورچه‌ها، شناخته‌شده‌ترین حشرات اجتماعی هستند که تاثیر قابل‌توجهی بر اکوسیستم‌های محل زندگی خود می‌گذارند. نقش این حشرات در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک و متقابلا اثر آنها بر گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و دیگر موجودات زنده خاک انکارناپذیر است. شرایط اقلیمی گسترده و تنوع بالای زیستگاه‌ها در ایران باعث حضور گونه‌های گیاهی و جانوری بسیار متنوعی در این منطقه شده است. فون خانواده formicidae در ایران تا کامل شدن فاصله‌ی زیادی دارد و تاکنون تعداد 213 گونه از 32 جنس و 4 زیرخانواده گزارش شده است. مواد و روش ها در این تحقیق برای بررسی فونستیک مورچه‌های شهر شیراز، این شهر را به 18 ایستگاه مطالعاتی با شرایط اکولوژیکی متفاوت تقسیم کرده و نمونه‌برداری از ایستگاه‌ها در زمان‌ها و دفعات برابر و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز انجام شد. نمونه‌های جمع‌آوری‌شده، پس از انتقال به شیشه‌های حاوی الکل 70%، با استفاده از استریومیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی معتبر تا حد جنس و گونه شناسایی شدند. گونه‌های شناسایی‌شده مورد تائید برایان تیلور از انجمن حشره‌شناسی سلطنتی لندن قرار گرفت. اثرات عوامل محیطی (ارتفاع، درصد مواد آلی خاک (tom)، دما، رطوبت هوا، رطوبت خاک، ph خاک و دانه‌بندی خاک) بر غنای گونه‌ای در ایستگاه‌های مطالعاتی ثبت و در محیط نرم‌افزارspss22 مورد آزمون رگرسیون خطی قرار گرفتند. نتایج بحث : نتایج شناسایی منجر به معرفی 19 گونه از 13 جنس و 3 زیرخانواده به شرح زیر شد : subfamily 1,dolichoderinae: tapinoma simrothi krausse, 1911 subfamily 2,formicinae: camponotus (tanaemyrmex) xerxes forel, 1904; camponotus (myrmosericus) armenaicus arnol'di, 1967; camponotus (tanaemyrmex) aethiops (latreille, 1798); camponotus (tanaemyrmex) sanctus forel, 1904; cataglyphis nodus (brullé, 1833); cataglyphis frigidus subspecies persicus (emery, 1906); lepisiota semenovi (ruzky, 1905); lasius turcicus santschi, 1921; paratrechina vividula (nylander, 1846)subfamily 3,myrmicinae: cardiocondyla persiana seifert, 2003; crematogaster sp. (sp undet cf safariyan, 2014); messor melancholicus arnol’di, 1977; messor syriacus thomé, g., 1969; messor rufotestaceus (foerster, 1850); monomorium kusnezowi santschi, 1928; pheidole pallidula (nylander, 1849); pheidole teneriffana forel, 1893; tetramorium davidi forel, 1911نتیجه گیری: جز گونه‌های t.simrothi ، c.frigidus ، c.persiana ، m.rufotestaceus و p.teneriffanaسایر آنهابرای اولین بار از استان فارس و همچنین گونه‌هایt.simrothi و p.teneriffana برای اولین بار از شهرستان شیراز گزارش می‌شوند. بررسی داده‌های آماری آزمون رگرسیون خطی در محیط نرم‌افزار spss22 بیانگر ارتباط معنی‌دار ph خاک با غنای گونه‌ای جوامع مورچه‌ها است.
کلیدواژه فون، مورچه ها، فاکتورهای محیط، غنای گونه ای، شیراز.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم و فناوریهای زیستی, گروه علوم جانوری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم و فناوریهای زیستی, گروه علوم جانوری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم و فناوریهای زیستی, گروه زیست‌شناسی و زیست‌فناوری دریا و آبزیان, ایران
 
   Ant’s faunistic investigation (Hymenoptera:Formicidae) in Shiraz vicinity  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved