>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:1


  tick  ارزیابی خطر محیطزیستی فاز بهره برداری واحد الفین شرکت پتروشیمی بندر امامبه روش تطبیقی Hazan و Frank & Morgan - صفحه:95-104

  tick  ارزیابی مقاومت و بیش اندوزی سرب به وسیله گیاه سلمه تره ( Chenopodium Album L. )در خاک های آلوده به فلزات سنگین - صفحه:105-112

  tick  برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان - صفحه:113-124

  tick  بررسی تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه های صنعتی بر خروجی مدل Aermod - صفحه:15-24

  tick  بررسی جنبه های تفکیک مواد زاید ارگانیک از مبدا در منطقه 22 تهران (مطالعه موردی : شهرک شریف) - صفحه:85-94

  tick  بررسی و مقایسه غلظت و پراکنش الیاف آزبست در مناطق مسکونی، تجاری و معابر ترافیکی در شهرتهران - صفحه:43-52

  tick  تجزیه و تحلیل شاخص های انرژی در نظام های تولید برنج در منطقه نکا - صفحه:53-66

  tick  تخمین غلظت آلاینده های هوا در پایانه های مسافری شهری - صفحه:125-130

  tick  تعیین شرایط بهینه و سینتیک حذف رنگ زای آبی مستقیم 17 از محلول های آبی توسط فرآیندفتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی - صفحه:25-32

  tick  مطالعه امکان استفاده از گیاه حرا ( Avicennia Marina ) به عنوان پایشگر زیستیفلزات سنگین در خوریات ماهشهر - صفحه:33-42

  tick  مقایسه کارایی آلوم و پلی آلومینیوم کلراید جهت حذف آلاینده های پساب کارخانه کاغذسازی - صفحه:67-74

  tick  واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاه های شمال شرق کشور، به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم - صفحه:1-14

  tick  ویژگی های زمین شیمیایی گرد و غبارهای میادین اصلی تهران - صفحه:75-84
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved