>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:3


  tick  ارزیابی مطلوبیت زیستگاه های تابستانه و زمستانه گوسفند وحشی البرز مرکزی (O.O.Arkali & O.O.Vigneii ) به روش حداکثر بی نظمی در استان تهران - صفحه:79-88

  tick  الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده- ستانده گسترش یافته - صفحه:35-50

  tick  انتخاب زیستگاه تابستانه و پاییزه آهوی ایرانی (Gazella Subgutrrosa)براساس جوامع گیاهی (بررسی موردی: دشت کالمند استان یزد) - صفحه:125-132

  tick  انحلال پذیری سنگهای گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان - صفحه:11-24

  tick  برنامه ریزی راهبردی احیای محیط طبیعی رود دره های تهران (نمونه موردی: رود دره درکه) - صفحه:113-124

  tick  تاثیر نحوه استقرار پایه ها در میزان مشخصه های کمی و کیفی نارون در منطقه شهری - صفحه:25-34

  tick  تحلیل حساسیت و ارزیابی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از معیارهای هیدروژئولوژیک، بررسی موردی:(آبخوان دشت سرخون هرمزگان) - صفحه:103-112

  tick  تعیین غلظت و منشا ترکیبات آلکان های نرمال در تخم چهارگونه پرستوی دریایی جزیره شیدور، خلیج فارس - صفحه:63-70

  tick  جزءبندی سینتیک آزادسازی فلزات سنگین از رسوبات رسی با استفاده از ستون آبشویی - صفحه:1-10

  tick  شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی Ca-Markov (بررسی موردی: شهرستان ملکان) - صفحه:133-142

  tick  عوامل موثر بر مشارکت روستاییان جنگل نشین در مدیریت جنگل های اشترانکوه در شهرستان دورود - صفحه:51-62

  tick  مدل سازی آب وهوای دیرین و شناسایی تاثیر فعالیت های انسان در زاگرس مرتفع - صفحه:89-102

  tick  نقش و تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعه موردی: شهرستان ساوه) - صفحه:71-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved