>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:4


  tick  ارائه مولفه های کیفی محیط جهت تسهیل حضور بیماران روانی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: بیماری زوال عقل) - صفحه:113-128

  tick  ارزیابی آسایش در فضاهای باز شهری براساس شاخص های آسایش باد (مطالعه موردی: شهر اصفهان) - صفحه:105-112

  tick  ارزیابی شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده (Spei) - صفحه:63-74

  tick  اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در هوای شهر تهران (مطالعه موردی: خیابان انقلاب) - صفحه:55-62

  tick  بررسی آلودگی آب، خاک و گندم منطقه بیجار به آرسنیک - صفحه:25-36

  tick  بررسی میزان اثربخشی مقادیر مختلف کود نیتروژن، پتاسیم و روی بر میزان نیترات در غلاف و خصوصیات کمّی لوبیا سبز( Phaseolous Vulgaris ) ژنوتیپ Sunray در منطقه ورامین - صفحه:47-54

  tick  تاثیر استفاده از پساب بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت شرایط روش های آبیاری قطرهای و شیاری - صفحه:81-90

  tick  تنوع پوشش گیاهی در مراتع جلگه ای ناحیه رویشی هیرکانی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر، استان مازندران) - صفحه:1-12

  tick  شناسایی قارچ های میکوریزایی و بررسی اثر آنها بر پارامترهای رویشی گیاه سیب زمینی - صفحه:75-80

  tick  مروری بر کارایی گیاهان در تعدیل اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی در محیط های شهری با تاکید بر صفات عملکردی گیاهان - صفحه:13-24

  tick  نانوفسیلهای آهکی: شاهدی بر رخداد گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن ( Petm) در حوضه رسوبی زاگرس - صفحه:91-104

  tick  پتانسیل آللوپاتیکی ارقام برنج ایرانی (Oriza Sativa L.) روی خصوصیات رشدی علف هرز سوروف (Echinochloa Cruss-Galli L.) - صفحه:37-46
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved