>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:3


  tick  ارتباط آلودگی هوا و کمبود ویتامین D در زنان باردار و نوزادان در یک منطقه آفتاب خیز - صفحه:79-84

  tick  برآورد هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان شهر تهران - صفحه:85-92

  tick  بررسی میزان تاثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل سازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران - صفحه:93-100

  tick  بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در Pm10 هوای شهر اهواز - صفحه:65-72

  tick  تدوین چارچوب توسعه اجتماعی- فضایی بهینه برای دستیابی به رقابت پذیری در سطح منطقه کلان شهری تهران - صفحه:35-54

  tick  دسته بندی هواویزهای جوی به وسیله تابع فازی قطبیده با استفاده از داده های قطبیده شیدسنج خورشیدی - صفحه:9-16

  tick  روشی نوین در جایابی خاکچالها بر پایه تعیین شاخص کیفیت خاک - صفحه:17-26

  tick  زمین شیمی محیط زیستی چشمه های آب گرم بندرعباس، جنوب ایران - صفحه:55-64

  tick  کمّی سازی بیماری و مرگهای قلبی - عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده So2 هوای شهر تبریز با استفاده از مدل Airq در سال 1390 - صفحه:101-104

  tick  مدل سازی سطح آلاینده مونوکسیدکربن در هوای کشور ایران به وسیله مدل ترکیبی Cmaq-Wrf - صفحه:1-8

  tick  منشاءیابی برخی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر کرمان - صفحه:73-78

  tick  نحوه محاسبه ضرایب انتشار جرمی آلایندگی خودرو از داده های آلایندگی غلظت حجمی به روش همراه - صفحه:27-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved