>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:2


  tick  آلودگی و منشا هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (Pahs) در آب سطحی و پساب کلانشهر اصفهان - صفحه:89-100

  tick  ارزیابی آسیب پذیری اکوسیستم های تالابی براساس ارزش های بوم شناختی و هیدرولوژیکی آنها - صفحه:55-66

  tick  ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق باریده در غرب ایران با استفاده از شاخص Geo-Accumulation - صفحه:35-44

  tick  برآورد میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کاهش آلودگی رودخانه کارون با استفاده از دو الگوی لاجیت و هکمن - صفحه:45-54

  tick  بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی بر ترکیب و تنوع علفهای هرز - صفحه:23-34

  tick  بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی مقادیر کل عناصر آهن، روی، مس و منگنز با استفاده از روش زمین آمار در خاک های جنوب تهران - صفحه:67-78

  tick  بررسی مقایسه ای کارایی حذف آمونیاک توسط بیوفیلترهای با بستر کمپوست متخلخل و خاک فرآوری شده - صفحه:101-110

  tick  تاثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر رد پای آب ملی - صفحه:1-8

  tick  تهیه مدل ارزیابی فنی، زیست محیطی و اقتصادی سناریوهای مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده از Gis و Anp (مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:9-22

  tick  روشی نوین برای مکان یابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی و Gis - صفحه:121-132

  tick  منشاءیابی و تعیین پیوند فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی - صفحه:79-88

  tick  نانوذرات اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفونات به عنوان جاذبی کارا برای حذف رنگ از پساب های سنتزی - صفحه:111-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved