>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش عملکرد ذخیره کربن گونه‌های اطلسی (Petunia Hybrida) و جعفری (Tagetes Patula) جهت تدوین الگوی برنامه‌ریزی بهینه در فضای سبز شهری (کلانشهرکرمان)  
   
نویسنده طیبی شهاب الدین ,برق جلوه شهیندخت ,سلیمانی ساردو مجتبی
منبع علوم محيطي - 1398 - دوره : 17 - شماره : 3 - صفحه:61 -74
چکیده    سابقه و هدفمصرف روزافزون سوخت‌های فسیلی موجب افزایش میزان دی اکسید کربن هوا شده، که از مهم ترین عامل های آلودگی شهری و نیز گرمایش زمین به حساب می‌آید. توسعه کشت گیاهان و ایجاد فضاهای سبز، یکی از مهم‌ترین روش‌های ذخیره کربن هوا است. تحقیق های زیادی برای تعیین توان گیاهان مختلف جهت ذخیره کربن انجام شده است که به کارایی بالای گیاهان در جذب کربن جو اذعان دارد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان توانمندی گونه‌های اطلسی (petunia hybrida) و گل جعفریtagetes patula)) از جهت ذخیره کربن، بعنوان دو گونه کلیدی مورد نظر در طرح‌های توسعه فضای سبز شهر کرمان می باشد تا از این طریق کمک شایانی نسبت به مدیریت بهتر فضای سبز شهری با درنظرگرفتن مقوله ذخیره کربن شود.مواد و روش هادر این پژوهش، میزان کربن آلی نمونه‌های گیاهی پس از جمع‌آوری، قطع و توزین اندام‌ها، با استفاده از دستگاه آنالیزگر عناصر (s-n-h-c) تعیین شده. در ادامه با بررسی داده‌های میدانی و درنظر گرفتن گره‌های ترافیکی، محل تمرکز بیشترین میزان آلودگی در نقاط خاص شهر مشخص شده و در ‌نهایت، با بررسی پوشش گیاهی سیمای سرزمین کرمان، در راستای برنامه‌ریزی سیمای اکولوژیک شهری از جهت ذخیره کربن اقدام صورت گرفته است.نتایج و بحثنتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مساله است که در مجموع توانایی ذخیره کربن گیاه اطلسی بیش از جعفری بوده و در نواحی غربی و تا حدودی متمایل به مرکز شهر کرمان که شاهد گره‌های ترافیکی بیشتری می‌باشد، از منظر ذخیره کربن پیشنهاد می شود تا گونه اطلسی در قیاس با گونه جعفری در اولویت کاشت و توسعه فضاهای سبز شهری بویژه در ناحیه های نامبرده شهر کرمان، مدنظر کارشناسان و دست اندر کاران امر قرار گیرد.نتیجه‌گیری با توجه به اینکه عنصر های تشکیل دهنده پوشش گیاهی فضای سبز شهری جایگاه غیر قبل انکاری در زمینه‌ی کارایی و حضور در عرصه شهری دارند ارزیابی و شناخت قابلیت‌های نهفته پوشش گیاهی، برای پیاده سازی یک برنامه مدیریتی بهینه در راستای کاهش مشکل های محیط زیست شهری از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است. این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که با شناخت قابلیت‌های عنصر های تشکیل دهنده فضای سبز می توان برای کاهش برخی از مشکل های شهری اقدام موثرتری را انجام داد بطوری که امکان کشت و توسعه گونه اطلسی در طرح‌های گسترش فضای سبز شهری منجر به ذخیره بیشتر کربن در قیاس با گونه جعفری می‌شود که در طرح‌های توسعه فضای سبز دارای اهمیت است.
کلیدواژه پوشش گیاهی، فضای سبز شهری، فرآیند ذخیره کربن، برنامه ریزی محیط زیستی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده علوم محیطی, گروه برنامه ریزی و طراحی محیط, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده علوم محیطی, گروه برنامه ریزی و طراحی محیط, ایران, دانشگاه جیرفت, دانشکده منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی محیط زیست, ایران
 
   Estimating carbon storage performance of Petunia hybrida and Tagetes patula for developing an optimal planning scheme in urban green spaces (Metropolitan area of Kerman)  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved