>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1389 - دوره:7 - شماره:4


  tick  ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده مند بوشهر به روش فریمن - صفحه:1-22

  tick  ارائه طرح جامع مدیریت پسماندهای تولیدی در کارخانه های بهره برداری و نمک زدایی نفت در اهواز، بر اساس Rcra - صفحه:101-118

  tick  ارزیابی فرآیند برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران و راهکارهای بهبود آن - صفحه:87-100

  tick  بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان - صفحه:23-30

  tick  بررسی خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تکیه برشاخص های گیاهی (مطالعه موردی: شیر کوه یزد) - صفحه:59-72

  tick  بررسی خشکسالی و تحلیل روند دوره های خشک کوتاه مدت ایرانشهر با استفاده از مدل زنجیره مارکف در دوره آماری 1385- 1359 - صفحه:31-44

  tick  بسط اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز - صفحه:193-202

  tick  تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم - صفحه:181-192

  tick  کاربرد مدل تحلیل خوشه ای در تحلیل فضایی اکوتوریسم (مطالعه موردی: اکوتوریسم سیستان) - صفحه:203-220

  tick  مدل عددی دو بعدی و ماندگار پراکندگی آلودگی در هوا با لحاظ کردن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار - صفحه:45-57

  tick  مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده Syrphidae در ایلام - صفحه:73-85

  tick  پایش علف های هرز مقاوم به علف کش در ایران - صفحه:119-128

  tick  پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز) - صفحه:129-142

  tick  چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران - صفحه:143-180
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved