>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگزینی شکر با شیره خرما در کیک فنجانی  
   
نویسنده ایوبی اعظم ,پورابوالقاسم مهدا
منبع پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران - 1396 - دوره : 13 - شماره : 5 - صفحه:808 -819
چکیده    شیره خرما یک شیرین کننده طبیعی است که جایگزین مناسبی برای شکر در فرمولاسیون مواد غذایی به‌شمار می رود. در این تحقیق، اثرات شیره خرما به‌عنوان جایگزین شکر (در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی (افت وزنی،ph، تخلخل، دانسیته، رطوبت، سفتی بافت، رنگ پوسته و رنگ بافت) و حسی (رنگ پوسته، بافت، طعم و پذیرش کلی) کیک فنجانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که تاثیر شیره خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک معنی دار بوده است. مشاهدات نشان داد که با افزایش درصد شیره خرما در فرمولاسیون کیک، افت وزنی، ph، تخلخل، روشنی، زردی و امتیازات حسی کاهش و دانسیته، رطوبت، سفتی بافت و قرمزی افزایش یافت. کمترین افت وزنی (2/19 درصد)، تخلخل (5/19 درصد) و بیشترین مقدار دانسیته (5/0 گرم بر سانتی متر مکعب)، تیرگی رنگ پوسته و بافت کیک (به‌ترتیب 47/32 و 64/35) مربوط به سطح جایگزینی 100 درصد بود.
کلیدواژه تخلخل، رنگ، سفتی، شیره خرما، کیک فنجانی
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved