>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی پذیرش کلی میوه موز با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتالی و مدل رگرسیون فرآیند گاوسی در خلال انبارمانی  
   
نویسنده نصیری شیما ,آبدانان مهدی زاده سامان ,نداف زاده مریم
منبع پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران - 1399 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:171 -191
چکیده    توسعه نقاط قهوه‌ای رنگ تاثیر قابل توجهی بر بافت، رنگ و طعم میوه موز دارد به‌طوری که ظهور این لکه‌ها کیفیت میوه را کاهش داده و بازارپسندی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش تغییرات مجموعه‌ای از پارامترهای رنگی (قرمز (r)، سبز (g)، آبی (b)، عامل روشنایی (l)، تغییرات رنگ از سبز به قرمز (a)، تغییرات رنگ از آبی به زرد (b)، فام رنگ (h)، اشباع (s)، مقدار روشنایی (v)، کروما (c)، زاویه شیب نمودار دستگاه مختصات دوبعدی a وb در فضای رنگی lab (h))، ابعادی (قطر، شعاع انحنا، طول بزرگ و طول کوچک) و شیمیایی (کل مواد جامد محلول (tss)، ph و اسیدیته کل قابل تیتراسیون) 5 گروه میوه موز (متفاوت از لحاظ شکل ظاهری) در روزهای صفر، 2، 4و 6 (بعد از انبارمانی) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نشان داده شد که با به‌کارگیری پارامترهای غیرمخرب در توسعه مدل رگرسیون فرآیند گاوسی (gpr)، کیفیت میوه موز و همچنین میزان بازارپسندی (پذیرش کلی میوه) آن در خلال انبارمانی قابل ارزیابی و پیش‎بینی (با ضریب همبستگی 0.91، mape (20.47)، rmse (0.43)، sre (0.71) و rav (0.20)) است؛ بدین ترتیب با استفاده از روش پیشنهاد شده در این تحقیق می توان مطابق با تقاضای مصرف کننده، محصول مورد نیاز را به بازار عرضه نمود و از این طریق هزینه‌های اقتصادی را به‌طور چشمگیری کاهش داد.
کلیدواژه انبارمانی، پذیرش کلی میوه، پردازش تصاویر دیجیتالی، رگرسیون فرآیند گاوسی، موز
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه مکانیک بیوسیستم, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه مکانیک بیوسیستم, ایران, دانشگاه تربیت مدرس تهران, گروه مکانیک بیوسیستم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved