>
Fa   |   Ar   |   En
   هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما و درصد ترکیبات  
   
نویسنده ناصری حیدر ,حزباوی عیسی ,شهبازی فیض اله
منبع پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران - 1399 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:323 -330
چکیده    شیر بازساخته یک محصول جایگزین شیر است. اجزای شیر بازساخته به‌راحتی قابل تنظیم‌تر از شیر است. نسبت اجزای شیر به‌طور مستقیم بر کیفیت محصول تاثیر می‌گذارد. با استفاده از هدایت الکتریکی می‌توان اطلاعات ارزشمندی در مورد کیفیت مواد مختلف از جمله مواد غذایی به‌دست آورد و به‌وسیله این روش، به‌عنوان یک ابزار ساده و کاربردی، کیفیت بسیاری از مواد غذایی را کنترل نمود. هدف از انجام این تحقیق بررسی هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما، درصد پروتئین و درصد لاکتوز است. برای بررسی اثر درصد پروتئین (1، 2 و 3 درصد)، درصد لاکتوز یا قند (4، 6 و 8 درصد) بر هدایت الکتریکی شیر از پودر شیر خشک که خالص و بدون مکمل غذایی می‌باشد، در این تحقیق استفاده شد. برای افزایش درصد لاکتوز پودر شیر خشک از پودر لاکتوز، برای افزایش پروتئین از پودر کازئینات سدیم و برای به حجم رساندن نمونه‌ها از آب مقطر استفاده شد. کل آزمایشات در 3 سطح دمایی (50، 55 و 60 درجه سلسیوس) صورت گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای دما، درصد پروتئین و درصد لاکتوز بر هدایت الکتریکی شیر بازساخته تاثیر معنی‌داری داشتند. با افزایش درصد پروتئین و دمای شیر بازساخته، هدایت الکتریکی آن به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. با افزایش درصد لاکتوز، هدایت الکتریکی شیر بازساخته به‌طور معنی‌دار کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار هدایت الکتریکی شیر بازساخته به‌ترتیب ms/cm 5.7 در دمای 60 درجه سلسیوس، لاکتوز 4 درصد و پروتئین 3 درصد و ms/cm 2.31 در دمای 50 درجه سلسیوس، لاکتوز 8 درصد و پروتئین 1 درصد حاصل شد.
کلیدواژه درصد پروتئین، درصد لاکتوز، شیر بازساخته، هدایت الکتریکی
آدرس دانشگاه لرستان, گروه مکانیک بیوسیستم, ایران, دانشگاه لرستان, گروه مکانیک بیوسیستم, ایران, دانشگاه لرستان, گروه مکانیک بیوسیستم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved