>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی حجم تومورهای تجربی در موش با استفاده از سیستم تصویربرداری نوری در مراحل مختلف رشد  
   
نویسنده حسینی ملیحه سادات ,حجازی مرجانه ,حاجتی جمشید ,حتمی زینب ,محمدرضا هانیه ,نجف زاده ابراهیم ,جمالی آرزو ,پورغلامی نژاد آرش
منبع ليزر در پزشكي - 1390 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:6 -11
  
کلیدواژه حجم تومور، تصویربرداری اپتیکی، موش بالبسی، فلئورسین، سلولهای Wehi-164.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی, آزمایشگاه لیزر و اپتیک، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه ایمونولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه پزشکی اجتماعی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی, آزمایشگاه لیزر و اپتیک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی, آزمایشگاه لیزر و اپتیک، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه ایمونولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه ایمونولوژی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved