>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین طول عمر ماده منفجره اکفول با استفاده از روش تجزیه حرارتی وزن سنجی  
   
نویسنده پوراعتدال حمیدرضا ,دمیری سجاد ,ملک زاده ابوالحسن
منبع مواد پر انرژي - 1393 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:21 -27
چکیده    اندازه گیری طول عمر مواد شیمیایی انفجاری، یکی از زمینه‌های تحقیقاتی مهم سال‌های اخیر می‌باشد. از بین روش‌های متعدد در تخمین طول عمر، روش مبتنی بر تحلیل سینتیکی حالت جامد تجزیه حرارتی مواد شیمیایی انفجاری از نظر مبانی علمی و دقت بهترین روش ارزیابی زمان عمر محسوب می‌شود. در این تحقیق با تعیین پارامترهای سینتیکی، طول عمر ماده منفجره اکفول محاسبه شد. منحنی های تجزیه حرارتی وزن سنجی (tga) در محدوده ی دمایی 350- 25 درجه سانتی‌گراد در پنج سرعت گرمادهی 2، 4، 6، 7و 8 درجه سانتی‌گراد بر دقیقه ثبت شد. با دنبال کردن پارامتر کسر تبدیل از داده های tga, انرژی فعال سازی و لگاریتم فاکتور فرکانس با استفاده از روش های تحلیل سینتیکی وابسته به مدل و مستقل از مدل بدست آمد. با استفاده از داده های تجزیه ی غیر هم دما و روش تلفیقی حاصل از دو روش برازش مدل (وابسته به مدل) و مستقل از مدل (هم تبدیل)، طول عمر ماده منفجره ی اکفول تخمین زده شد. . مقادیر انرژی فعال سازی و loga در کسر تبدیل 5%، به ترتیب 227 کیلوژول بر مول و 475/20 بر ثانیه با استفاده از روش مستقل از مدل ازاوا، فلاین و وال (ofw) بدست آمد. همچنین، با استفاده از روش وابسته به مدل، مکانیسم تجزیه حرارتی اکفول بصورت مدل انتگرالی [?ln(1??)]2/3 پیش بینی شد. در نهایت، در کسر تبدیل 5% و دمای محیط، طول عمر مادهِ ی منفجره اکفول حدود 15 سال تخمین زده شد.
کلیدواژه طول عمر ,انرژی فعال‌سازی ,اکفول ,تجزیه حرارتی وزن سنجی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved