>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجربی رفتار حساس به نرخ کرنش پوسته‌های استوانه‌ای ساخته شده از آلیاژ آلومینیمی 6063 تحت بارگذاری فشاری داخلی  
   
نویسنده زمانی جمال ,مبین محمود ,مظفری علی
منبع مواد پر انرژي - 1393 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:45 -52
چکیده    رفتار پلاستیک مواد تابعی از نرخ کرنش است. در این مقاله به منظور بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار سازه‌های استوانه‌ای تحت بارگذاری داخلی، مجموعه‌ای از آزمایشات بر روی پوسته‌های استوانه‌ای ساخته شده از آلیاژ آلومینیمی 6063 طراحی و پیاده سازی شده است. در این راستا از یک دستگاه بارگذاری هیدرواستاتیکی برای انجام تست‌های استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای، در بازه نرخ کرنش 0001/0 تا 1 بر ثانیه استفاده شد. همچنین مجموعه‌ای از آزمایشات تجربی با استفاده از فرآیند انفجار، به منظور مشاهده رفتار سازه تحت بارگذاری شدید دینامیکی و مقایسه با نتایج تست‌های هیدرواستاتیکی صورت پذیرفت. لذا، میزان تاثیر نرخ کرنش و نرخ بارگذاری بر رفتار سازه، من جمله اثر این عوامل بر فشار و کرنش شکست سازه با استفاده از روابط تحلیلی موجود و بر اساس داده‌ها و نتایج مربوط به آزمایشات تجربی، تشریح می‌گردد و سپس مدلی نیمه تجربی به صورت رابطه بین کرنش و نرخ کرنش سازه ارایه خواهد شد. تحلیل نتایج تجربی نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بارگذاری در مواد حساس به نرخ کرنش، بار منجر به شکست و کرنش شکست سازه افزایش می‌یابد.
کلیدواژه پوسته‌های استوانه‌ای ,نرخ کرنش ,بارگذاری انفجاری
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, کارشناس ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved