>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فراوانی میزان بسته شدن سوچور اسفنواکسی پیتال در اجساد افراد مؤنث ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال های 1385 تا 1386  
   
نویسنده اخلاقی میترا ,رضا زاده شجاعی محسن ,یغمائی اسدالله ,مهرپور امید ,ولی زاده بهزاد
منبع مجله علمي پزشكي قانوني ايران - 1387 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:209 -214
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات پزشکی قانونی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, ایران, مرکز تحقیقات پزشکی قانونی, Null
پست الکترونیکی . .
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved