>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی قانونی ایران   
سال:1387 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی فراوانی آسیب های سیستم شنوایی در مصدومین انفجار بقایای مهمات جنگی در استان ایلام - صفحه:77-81

  tick  بررسی موارد قصور در مراقبت های اورژانسی از بیماران مبتلا به ضربه مغزی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر (عج) شهر اراک در سال 1384 - صفحه:85-91

  tick  بررسی نگرش پزشکان نسبت به اهدای عضو ومیزان آگاهی از قوانین و مقررات و روند انجام آن در مرگ مغزی - صفحه:112-116

  tick  رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در مراجع قضاییی شهر تهران - صفحه:92-98

  tick  رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد - صفحه:105-111

  tick  مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر در پزشکی قانونی خراسان - صفحه:82-84

  tick  یافته های اتوپسی ساقه مغز در ترومای سر و مقایسه آن با یافته های سی تی اسکن در بخش ترومای مغز بیمارستان امام خمینی تبریز - صفحه:99-104

  tick  گزارش یک مورد مرگ ناگهانی ناشی از پارگی آنوریسم دیسکانت آئورت در بیمار مبتلا به نوروفیبروماتوز تیپ یک - صفحه:117-119
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved