>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:1


  tick  A Combined Dc-Filter And Optimizied Modulation To Absorb Dc-Link Oscillations Of Cascaded H-Bridge Converters - صفحه:1-12

  tick  Pi کاهش زمان نشست در کنترل فید بک تاخیری سیستم آشوبی روسلر با سنکرون کننده - صفحه:23-28

  tick  Utilizing Multi-Parametric Programming For Optimal Control Of Linear Constrained Systems - صفحه:12-22

  tick  ارائه یک سیستم آشوبناک بعد بالای جدید همراه بایک نقطه تعادل و پایدارسازی آن با استفاده از کنترل کننده فید بک حالت خطی - صفحه:37-46

  tick  بررسی تاثیرعوامل مختلف بر روی کیفیت خواص ظاهری پوششهای خودرویی با استفاده از روش شش سیگما - صفحه:65-72

  tick  بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی با استفاده از روشهای کنترل دیجیتال - صفحه:11

  tick  به کارگیری روش میانگین مرتب وزندار (Owa) در ترکیب داده های ربات مین یاب - صفحه:29-36

  tick  تاثیر آنزیم پروتئاز در شرایط اسیدی روی خواص و رنگ پذیری پارچه پشمی - صفحه:73-80

  tick  طراحی موجک بهینه برای نویززدایی از طیف انرژی رادیو ایزوتو پهای گسیلنده پرتو گاما جهت استخراج بر همکنش های غالب - صفحه:12-22
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved