>
Fa   |   Ar   |   En
   دامپزشکی ایران   
سال:1386 - دوره:.NULL. - شماره:16


  tick  اخذ و بررسی مایع پریکارد در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای - صفحه:46-57

  tick  ارزیابی تست ژل دیفوزیون جهت تشخیص کیست هداتیک تک حفره ای در گوسفندان تجربی آلوده شده - صفحه:91-99

  tick  استفاده از رنگ آمیزی ایمونولوژیک برای تشخیص بابزیوز و تیلریوز و بیان ژن پروتئین هسته وابسته به تکثیر سلولی در سلول های آلوده به تیلریا - صفحه:21-29

  tick  بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولاسراتا در کشتارگاه ارومیه - صفحه:85-90

  tick  بررسی سرولوژیک بیماری زبان آبی (Blue Tongue) در گله های گوسفند آذربایجان غربی - صفحه:81-84

  tick  بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در گاوداری های شهرستان زاهدان - صفحه:67-71

  tick  بررسی فراوانی و طبقه بندی ماکروسکوپی زخم های شیردان گاو در کشتارگاه شهرکرد - صفحه:14-20

  tick  بررسی میزان آلودگی سگ های ولگرد شهرستان مرند به لینگوآتولاسراتا - صفحه:100-105

  tick  بررسی ورم پستان تحت بالینی گاوداری های سنتی شهرستان خرم آباد بر اساس شمارش سلول های سوماتیک شیر مخزن (Btscc) - صفحه:106-111

  tick  تعیین میزان تراکم میکروبی شیرخام گاومیش های منطقه اهواز به روش شمارش کلی میکروبی و مقایسه آن با روش احیای متیلن بلو - صفحه:39-45

  tick  لنگش، علل و عوامل مستعدکننده آن در اسب های نژاد عرب شهر اهواز - صفحه:30-38

  tick  مطالعه مورفومتری و رادیوگرافی استخوان کنجدی پایینی در انگشتان دارای رشد بیش از حد سم (غیرسالم) و مقایسه با انگشتان سالم در گاو - صفحه:58-66

  tick  مقایسه فصلی الکترولیت های عمده خون گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی و سنتی ارومیه - صفحه:5-13

  tick  مقایسه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانچه های گوش میانی در انسان، سگ و اسب - صفحه:72-80

  tick  وقوع مسمومیت با سرب ناشی از مصرف کنسانتره مخلوط با فارمیت در گاوهای شیری یکی از گاوداری های اطراف گرگان - صفحه:112-119
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved