>
Fa   |   Ar   |   En
   دامپزشکی ایران   
سال:1386 - دوره: - شماره:15


  tick  اثر تری یدوتیرونین (T3) ، نمک و سرما بر میزان پروتئین های سرم خون جوجه های گوشتی - صفحه:12-18

  tick  ارزیابی ارتباط غلظت های ماهانه و فصلی کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم سرم شیر در گاوهای هولشتاین شیری - صفحه:19-26

  tick  بررسی اثرات کوتاه مدت تزریق کتوپروفن بر روی چرخه فحلی و عملکرد کبد و کلیه گاوهای شیری - صفحه:53-60

  tick  بررسی انتشار جغرافیائی گونه های موجود پریان میگوها در استان آذربایجان شرقی - صفحه:27-37

  tick  جداسازی اشریشیاکلی انتروپاتوژن از پنیرهای محلی شهر کرمان - صفحه:61-64

  tick  رخداد مسمومیت با آرسنیک در یک گاوداری شیری صنعتی در اصفهان - صفحه:77-83

  tick  مطالعه آناتومی مفصل زانو در شتر یک کوهانه ایرانی - صفحه:70-76

  tick  مطالعه مولکولی و تعیین چند شکلی برخی نشانگرهای ریزماهواره ای پیوسته به ژن دو قلوزایی Fecb در گوسفندان قزل ایرانی - صفحه:38-46

  tick  مطالعه میزان آلودگی شیرهای خام استان چهارمحال و بختیاری به باکتری اشریشیاکلی O157:H7 - صفحه:5-11

  tick  مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از عارضه کلیوی ناشی از تجویز طولانی مدت اکسی تتراسایکلین در خرگوش - صفحه:65-69

  tick  میزان شیوع آلودگی تریکوموناس در کبوتران و مرغان خانگی اهواز - صفحه:47-52

  tick  گزارش وقوع پولیوآنسفالومالاسی بزغاله ها در استان خوزستان - صفحه:84-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved