>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:2


  tick  ارزیابی ریسک های بالینی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا - صفحه:59-49

  tick  ارزیابی کیفیت خدمات مراکز توریست درمانی شهر تهران با استفاده از رویکرد سرکوال فازی - صفحه:127-137

  tick  بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر کرمان - صفحه:79-85

  tick  بررسی رابطه جو سازمانی و ماهیت شغل با انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان‌های شهر اصفهان - صفحه:111-118

  tick  بررسی رابطه مولفه‌های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی- درمانی - صفحه:139-146

  tick  بررسی میزان و نوع خطاهای داروئی پرستاران مطالعه موردی در یک بیمارستان غیردولتی - صفحه:119-126

  tick  تاثیر استانداردهای بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت بر عملکرد بیمارستانها مطالعه موردی در بیمارستان فاطمیه شاهرود سال 1392 - صفحه:101-109

  tick  تحلیل وضعیت پاسخگویی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:95-100

  tick  تخمین تعداد پرستاران بخش مسمومیت بیمارستان منتخب شیراز با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی(سیمپلکس) مطالعه موردی در بیمارستان عمومی شیراز - صفحه:87-94

  tick  سنجش استانداردهای بخش تغذیه (Haccp ) در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - صفحه:71-77

  tick  طراحی روشی کارآمد در فشرده سازی چند مرحله‌ای تصاویر ماموگرافی جهت ذخیره سازی و انتقال بهینه بر مبنای شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم L-M - صفحه:9-21

  tick  مخاطرات شغلی کادر پرستاری بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:35-48

  tick  ممیزی بالینی فرایند بهداشت دست پرستاران در یک بیمارستان دولتی در شهرتبریز - صفحه:23-34

  tick  پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی استان‌های شمالی ایران - صفحه:61-69
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved