>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:3


  tick  بررسی علل ارتکاب اشتباهات دارویی ازدیدگاه کادر پرستاری بیمارستان های آبادان درسال1392 - صفحه:41-51

  tick  بررسی علل کسورات درآمدهای اختصاصی مراکز بهداشتی درمانی و راهکارهای کاهش آن (یک مطالعه کیفی) - صفحه:53-62

  tick  بررسی فرایند بستری و ترخیص بیمار با رویکرد کایزن و ارزیابی تصمیم بر اساس معیار های چندگانه در یک بیمارستان - صفحه:83-93

  tick  بررسی کار تیمی در تیم های جراحی بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شهر تهران - صفحه:21-29

  tick  تحلیل فضایی پراکنش بیمارستان‌های شهر سقز و مکان‌یابی بهینۀ آن در سال 1393 - صفحه:73-81

  tick  قابلیت جذب گردشگر پزشکی در بیمارستان (مطالعه موردی یکی از بیمارستانهای نیروهای مسلح تهران) - صفحه:63-71

  tick  کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در بیمارستان های ایران (مروری سیستماتیک) - صفحه:103-124

  tick  مقایسه وضعیت بیمارمحوری در بیمارستان‌های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه پرستاران و بیماران - صفحه:31-39

  tick  نقش متغیرهای دموگرافیک بر دیدگاه گردشگران پزشکی نسبت به کیفیت خدمات بیمارستان‏ها - صفحه:95-102

  tick  پیش بینی پزشک متخصص طب سالمندی برای سالمندان ایران با رویکرد سیستم دینامیک - صفحه:125-135

  tick  چالش های موجود در ارزیابی نحوه استقرار برنامه حاکمیت بالینی از دیدگاه ارزیابان کشوری (مطالعه کیفی) - صفحه:9-20
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved