>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین پرداخت بر اساس طرح نظام نوین اداره امور بیمارستانها، نظریه انتظار و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392  
   
نویسنده عبادی فرد آذر فربد ,عرب محمد ,بادلو مرتضی ,رضایی احسان
منبع بيمارستان - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:123 -132
چکیده    زمینه و هدف:طرح نظام نوین اداره امور بیمارستان ها یا طرح کارانه بعنوان یکی از اصلاحات نظام سلامت با چندین هدف از جمله افزایش انگیزه پرسنل اجرایی شد. از طرفی انگیزش ورضایت شغلی دو عامل بسیار مهم برای تداوم حیات سازمان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین پرداخت کارانه، انگیزش و رضایت شغلی با استفاده از نظریه انتظار ویکتور وروم است.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی در یکی از بیمارستان های دولتی شهر تهران در سال 1392 انجام شد. تعداد 209 نمونه از بین پزشکان، پرستاران، پرسنل پاراکلینیک، اداری مالی و خدماتی وارد پژوهش شدند. اطلاعات از طریق یک پرسشنامه سه بخشی مشتمل بر اطلاعات فردی با 6 سوال، پرسشنامه استاندارد انتظار با 25 سوال و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی با 13 سوال جمع آوری شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده گردید.نتایج: در تمام گروه های شغلی بغیر از پزشکان، بین کارانه و انگیزش شغلی ارتباط معنی دار مستقیم مشاهده شد. در تمام گروه های شغلی بغیر از بخش های پاراکلینیکی بین انگیزش و رضایت شغلی ارتباط معنی دار مستقیم مشاهده شد. از بین تمام گروه های شغلی تنها در گروه اداری-مالی بین کارانه و رضایت شغلی ارتباط معنی دار مستقیم مشاهده شد.نتیجه گیری: کارکنان بیمارستان مورد مطالعه در کل رضایت شغلی بالاتر از متوسط و انگیزش شغلی پایین تر از متوسط داشتند. بهبود مهارتها از طریق فرصت های آموزشی، تدوین سیاست ها و خط مشی های متناسب پاداش-عملکرد، و وضع پاداش مطلوب از دید کارمند یا توجه به تفاوت های انگیزشی، از جمله راهکارهای بهبود انگیزش است.
کلیدواژه Fee For Service ,Job Motivation ,Job Satisfaction ,Expectancy Theory
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved